Hơn 30% số doanh nghiệp bán hàng đa cấp bị thu hồi giấy chứng nhận

Bộ Công Thương đang đề nghị xây dựng Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 40/2018/NĐ-CP của Chính phủ về quản lý hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp.