Vi phạm của Bí thư và Chủ tịch tỉnh Khánh Hòa “đến mức phải kỷ luật”

Ủy ban Kiểm tra Trung ương vừa họp kỳ 38, xem xét kết luận môt số nội dung liên quan đến vi phạm của tập thể và nhiều cá nhân tại hai tỉnh Khánh Hoà và Đồng Nai...