‘Lần này Thủ tướng phải ra tay, không để tình trạng trì trệ’

“Lần này Thủ tướng, Chính phủ phải ra tay, không để tình tạng trì trệ. Anh nào không giải ngân được thì chuyển vốn cho người khác vì nhiều đơn vị đang thiếu vốn”, Thủ tướng nói.