Khu vực Cát trắng Phan Rí II bị tác động: UBND tỉnh Bình Thuận chỉ đạo gì?

UBND tỉnh đề nghị các đơn vị thực hiện trách nhiệm bảo vệ khoáng sản chưa khai thác trên địa bàn quản lý, có các biện pháp bảo vệ, quản lý.

Ngày 14/5, UBND tỉnh Bình Thuận vừa có Công văn số 1711 /UBND-KT về việc tăng cường công tác kiểm tra hoạt động khai thác khoáng sản trái phép trên địa bàn huyện gửi Sở Tài nguyên và Môi trường; UBND huyện Tuy Phong và UBND huyện Bắc Bình.

UBND tỉnh Bình Thuận nhận Công văn số 2113/STNMT-TNNKS ngày 02/5/2024 của Sở Tài nguyên và Môi trường về việc báo cáo kết quả kiểm tra, xác minh, xử lý hành vi vi phạm pháp luật tại khu vực cát trắng Phan Rí II.

Theo báo cáo của Sở Tài nguyên và Môi trường: Đối với khu vực có vị trí tọa độ X= 1239.464, Y = 508.032 có dấu hiệu bị tác động thấp hơn địa hình hiện hữu xung quanh từ 2 - 3m và gần khu vực 2 ao nước tại vị trí gò đồi có dấu bánh xe ben tại thời điểm kiểm tra.

Trước đây từ năm 2021 đến ngày 10/3/2024, có một số đối tượng khai thác khoáng sản trái phép vào đêm khuya bằng hình thức thủ công, dùng xẻng xúc đổ lên xe ben, Tổ kiểm tra khoáng sản của huyện Tuy Phong và Tổ kiểm tra khoáng sản của xã Hòa Minh có tăng cường công tác kiểm tra, thành lập chốt kiểm tra, qua đó phát hiện và xử lý 12 trường hợp.

Do đó, UBND tỉnh Bình Thuận yêu cầu Chủ tịch UBND huyện Tuy Phong nâng cao tinh thần trách nhiệm, hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, quản lý chặt chẽ tình hình khai thác, vận chuyển, tiêu thụ khoáng sản trên địa bàn; thường xuyên kiểm tra, giám sát, nhắc nhở, phê bình và kiên quyết xử lý nghiêm đối với các trường hợp thiếu trách nhiệm, buông lỏng lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý để xảy ra tình trạng khai thác khoáng sản trái phép, không phép trên địa bàn.

Đồng thời, báo cáo rõ tình hình khai thác khoáng sản trái phép, không phép và làm rõ, xác minh chủ sử dụng đất và xử lý hành vi vi phạm pháp luật trong lĩnh vực khoáng sản, đất đai và lĩnh vực khác có liên quan tại khu vực nêu trên theo đúng quy định.

Kết quả thực hiện các nội dung trên, báo cáo gửi về Sở Tài nguyên và Môi trường trong tháng 5/2024.

Môi trường - Khu vực Cát trắng Phan Rí II bị tác động: UBND tỉnh Bình Thuận chỉ đạo gì?

Khu vực xã Hoà Minh, huyện Tuy Phong. (Ảnh: GOOGLE MAPS).

Đối với UBND các huyện Tuy Phong, Bắc Bình; UBND tỉnh Bình Thuận đề nghị thực hiện trách nhiệm bảo vệ khoáng sản chưa khai thác trên địa bàn quản lý; có các biện pháp bảo vệ, quản lý, không để hoạt động khai thác khoáng sản trái phép, không phép xảy ra tại khu vực cát trắng Phan Rí II thuộc địa phận xã Phan Hòa (huyện Bắc Bình) và xã Hoà Minh (huyện Tuy Phong).

Trường hợp trên địa bàn quản lý có hoạt động khai thác khoáng sản trái phép, không phép thì Chủ tịch UBND huyện chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận.

UBND tỉnh Bình Thuận giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan báo cáo rõ diện tích bị tác động so với hiện trạng tại thời điểm khảo sát thực địa khu vực đấu giá quyền khai thác khoáng sản được Bộ Tài nguyên và Môi trường công nhận kết quả trúng đấu giá quyền khai thác khoáng sản Cát trắng khu vực Phan Rí II, xã Hòa Minh, (huyện Tuy Phong).

Link nội dung: https://chuyendongthitruong.vn/khu-vuc-cat-trang-phan-ri-ii-bi-tac-dong-ubnd-tinh-binh-thuan-chi-dao-gi-212252.html