Masan Group (MSN) nâng room ngoại lên 100%

Kết thúc năm 2020 các nhà đầu tư nước ngoài sở hữu 1/3 cổ phần tại Masan Group.