Moonlight Centre Point

Các doanh nghiệp chốt quyền trả cổ tức ngày 29/9/2021: DBC, HBC, CNG, FOX, NT2, BSA

Ngày 29/9/2021, các doanh nghiệp DBC, HBC, CNG, FOX, NT2, BSA sẽ thực hiện chốt danh sách cổ đông thực hiện chi trả cổ tức bằng tiền và cổ phiếu các đợt năm 2020 và 2021.