Tác động của Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) với doanh nghiệp

Dự thảo Luật Đất đai đã triệt để nguyên tắc giao đất, cho thuê đất thông qua đấu giá đấu thầu, điều này sẽ gia tăng cơ hội nhưng đồng thời tạo thách thức với các DN.