Đầu tư Big Gain thanh toán trái phiếu bằng tài sản khác cho trái chủ

Trong trường hợp trái chủ không đồng ý, Big Gain sẽ tiến hành đàm phán với trái chủ về phương án thanh toán bằng tiền theo lộ trình 10 ngày - 24 tháng.