KCN Nam Tân Uyên dự chi 144 tỷ đồng trả cổ tức năm 2022

Duy trì truyền thống cổ tức cao, KCN Nam Tân Uyên sắp trả cổ tức bằng tiền mặt với tỉ lệ 60%, ngày dự kiến thanh toán vào 28/6/2023.