BIEN HOA UNIVERSE

Tăng lương tối thiểu trong năm 2021 là "rủi ro" với doanh nghiệp?

"Mục tiêu trước mắt là giữ gìn và bảo vệ hệ thống doanh nghiệp hiện có, bảo vệ việc làm, sau đó mới tính đến chuyện tăng lương"...