BIEN HOA UNIVERSE

Chủ tịch Hoa Sen muốn xuất gia sau năm 2026

Chủ tịch Hoa Sen Lê Phước Vũ cho biết sẽ bán hết cổ phiếu vào thời điểm thích hợp cho nhà đầu tư kế tiếp phát triển doanh nghiệp.