Đầu tư Dịch vụ Hoàng Huy thoát lỗ nhờ khoản cổ tức đột biến từ CRV

Doanh thu tài chính của HHS tăng gấp 23 lần lên 469 tỷ đồng nhờ hưởng lợi 442 tỷ đồng nhận cổ tức của công ty liên kết là CTCP Tập đoàn Bất động sản CRV.