BIEN HOA UNIVERSE

UBND TP.HCM họp bàn cách xử lý vi phạm tiếng ồn

UBND TP.HCM mời đại diện nhiều sở, ban, ngành cùng thảo luận giải pháp để giải quyết ô nhiễm tiếng ồn từ karaoke tự phát.