BIEN HOA UNIVERSE

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng: Công tác cán bộ là “then chốt của then chốt"

26/01/2021 16:06

Nhấn mạnh về công tác cán bộ, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng chỉ rõ cán bộ là "then chốt của then chốt".

Ngay sau diễn văn khai mạc Đại hội Đảng XIII, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đọc báo cáo của Ban chấp hành Trung ương khóa XII về các văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng, báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành Trung ương khoá XII.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh: Đại hội XIII của Đảng là sự kiện chính trị trọng đại của Đảng ta, đất nước ta và dân tộc ta, có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong quá trình tiếp tục đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ công cuộc đổi mới, hội nhập và phát triển của đất nước.

Cán bộ, đảng viên, nhân dân đang háo hức chờ mong, tin tưởng và đặt nhiều kỳ vọng vào những quyết sách đúng đắn, mạnh mẽ, sáng suốt của Đại hội.

Chính sách - Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng: Công tác cán bộ là “then chốt của then chốt'

Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam Nguyễn Phú Trọng đọc Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII và các văn kiện trình Đại hội. (Ảnh: TTXVN)

Về tổng kết nhiệm kỳ khóa XII và nhìn lại quá trình 35 năm đổi mới, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh, trong 5 năm qua, chúng ta đã tận dụng thời cơ, vượt qua thách thức. Toàn Đảng, toàn quân, toàn dân đã phát huy tinh thần yêu nước, đoàn kết, tự lực, sáng tạo, nỗ lực phấn đấu đạt được nhiều thành tựu rất quan trọng, khá toàn diện, tạo nhiều dấu ấn nổi bật. Kinh tế đất nước ta duy trì tốc độ tăng trưởng khá cao.

Nhiều khó khăn, vướng mắc, hạn chế, yếu kém từ trước đã được giải quyết và đạt được kết quả bước đầu. Công tác xây dựng chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị được đặc biệt chú trọng, được tiến hành toàn diện, đồng bộ, có hiệu quả trên mọi lĩnh vực chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức, cán bộ… Nhiều vấn đề phức tạp được tạo ra và thực hiện từ những năm trước nhưng hiệu quả còn thấp thì trong nhiệm kỳ này đã có chuyển biến tích cực.

Chính sách - Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng: Công tác cán bộ là “then chốt của then chốt' (Hình 2).

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng và Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc dự phiên khai mạc Đại hội. (Ảnh: TTXVN)

Kiểm tra, giám sát, phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực được triển khai quyết liệt, đi vào chiều sâu, có bước đột phá, đạt được những kết quả cụ thể, rõ rệt. Nhiều vụ án kinh tế, tham nhũng được phát hiện được điều tra, khởi tố, xét xử nghiêm minh tạo sức răn đe, cảnh tỉnh, được cán bộ, đảng viên, nhân dân đánh giá cao và đồng tình ủng hộ.

"Tình trạng tham nhũng, tiêu cực, suy thoái, tự diễn biến, tự chuyển hóa trong Đảng và trong hệ thống chính trị từng bước được kiềm chế và ngăn chặn", Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh.

Trước tình hình thế giới và khu vực có diễn biến nhanh chóng và phức tạp, người đứng đầu Đảng, Nhà nước cho biết Việt Nam đã tăng cường quốc phòng, xử lý thành công các tình huống, không để bị động, bất ngờ.

"Uy tín, vị thế của Đảng và Nhà nước, thế và lực của đất nước không ngừng được nâng cao trên trường quốc tế", ông nói.

Nói về văn kiện trình Đại hội, theo Tổng Bí thư, quá trình chuẩn bị các văn kiện được thực hiện từ rất sớm, với 3 tiểu ban, phối hợp chặt chẽ với các bộ, ngành, địa phương, tổ chức gần 60 hội nghị, hội thảo, tọa đàm. Bộ Chính trị họp nhiều lần, cho ý kiến và hoàn thiện đề cương, đồng thời trình ra tại 4 Hội nghị trung ương. Các dự thảo được tiếp thu, sửa chữa nhiều lần, riêng báo cáo chính trị được sửa chữa khoảng 30 lần. Các dự thảo đã được công bố công khai lấy ý kiến toàn dân, với hàng triệu lượt đóng góp, được tổng hợp gửi về Trung ương.

Chính sách - Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng: Công tác cán bộ là “then chốt của then chốt' (Hình 3).

Đại biểu tham dự phiên khai mạc Đại hội.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước khẳng định: Dự thảo các văn kiện thực sự là sản phẩm kết tinh của toàn đảng, toàn dân, toàn quân, thể hiện rõ nhất ý Đảng lòng dân.

Nhấn mạnh về công tác cán bộ là "then chốt của then chốt" báo cáo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước rút ra 5 bài học có thể:

Thứ nhất là chú trọng đặc biệt đến công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng cả về chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức và cán bộ. Trong đó, công tác cán bộ phải thực sự là "then chốt của then chốt"; Phát huy trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên theo phương châm chức vụ càng cao càng phải gương mẫu, nhất là Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương.

Thứ hai, trong mọi vấn đề phải quán triệt quan điểm "dân là gốc", kiên trì thực hiện phương châm "dân biết, dân làm, dân kiểm tra", nhân dân là chủ thể của công cuộc đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; Mọi chủ trương, chính sách phải thực sự xuất phát từ nguyện vọng, quyền và lợi ích chính đáng của nhân dân; Lấy hạnh phúc, ấm no của nhân dân làm mục tiêu phấn đấu, thắt chặt quan hệ mật thiết giữa Đảng và nhân dân.

Thứ ba, trong lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành, tổ chức thực hiện phải có quyết tâm chính trị cao, nỗ lực lớn, hành động quyết liệt, năng động, sáng tạo, tích cực, có bước đi phù hợp, phát huy mọi nguồn lực, động lực và tính ưu việt của chế độ xã hội; Kịp thời tháo gỡ các điểm nghẽn, vướng mắc; Đề cao trách nhiệm người đứng đầu gắn liền với phát huy sức mạnh đồng bộ của hệ thống chính trị, giữ vững kỷ cương…

Bài học thứ tư là tập trung ưu tiên xây dựng đồng bộ thể chế phát triển, bảo đảm hài hoà giữa kiên định và đổi mới, kế thừa và phát triển; Giữa đổi mới kinh tế và đổi mới chính trị, văn hoá, xã hội; Giữa tuân theo quy luật thị trường và đảm bảo định hướng xã hội chủ nghĩa…

Thứ năm, chủ động nghiên cứu, nắm bắt, dự báo đúng tình hình, không để bị động, bất ngờ; Kiên quyết, kiên trì bảo vệ độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc đi đôi với giữ vững môi trường hoà bình, ổn định để phát triển đất nước; Chủ động, tích cực hội nhập quốc tế toàn diện và sâu rộng trên cơ sở giữ vững độc lập, tự chủ, tự lực, tự cường…

"Năm bài học kinh nghiệm nêu trên là cơ sở quan trọng để tiêp tục vận dụng, phát huy và sáng tạo trong lãnh đạo, chỉ đạo, giúp chúng ta vượt qua những khó khăn, thách thức mới và nhiệm vụ nặng nề khi bước vào nhiệm kỳ khóa XIII", Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh.

Minh Khánh

Bạn đang đọc bài viết "Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng: Công tác cán bộ là “then chốt của then chốt"" tại chuyên mục CHUYỂN ĐỘNG 24H. Mọi bài vở cộng tác xin gọi hotline: 0903781209, hoặc gửi về địa chỉ email: chuyendongthitruong.vn@gmail.com - phutrachnoidung@gmail.com.